За нас

Адвокатско дружество  Дянкова & Стойчевска

 

Адвокатско дружество Дянкова & Стойчевска  обслужва правно български и чуждестранни юридически и физически лица.  Адвокатската кантора е основана 1992г. от адвокат Благовест Дянков в гр. София. С течение на времето прогресивно бе увеличен екипа от специалистти, работещи в адвокатската кантората, разширявайки по този начин сферите и териториите на дейността.Към настоящият момент в  адвокатската кантората работят 5 адвоката покриващи всички правни сектора, 2 икономисти както и многобройни сътрудници, лицензирани оценители, инженери, финансисти, консултанти съдебни медици и вече 19  години  предлагаме пълно правно обслужване, абонаментно или инцидентно, на своите клиенти.  Самите адвокати  владеят свободно италиански и английски език ,сътрудниците които работят към нас  също притежават  богат международен опит и владеят свободно поне един западен език, измежду които италиански, английски, руски, немски и френски език. От 2012г. дейността ни е организирана под формата на дружество регистрирано по Закона за адвокатурата - адвокатско дрежество, с наименование Дянкова & Стойчевска, а от 2013 година към екипа се присъединяват и италиански адвокати.

 

Директният контак на роден език, познаване на нормативната база на съответната страна на произход, както и тясната специализация в множество сектори  на българското право, с течение на времето се утвърди като най- ползотворен модел на работа с многобройните чуждестранни клиенти на  адвокатската кантората.Същевременно многогодишната  практика, даде възможност на специалисттите работещи към адвокатската кантората на натрупат богат опит в редица правни сектора, между които:  гражданско, търговско,  административно и наказателно право,  решаването на съдебни и извънсъдебни спорове, оценка, изкупуване и реорганизация на търговски предприятия, цялостно правно обслужване на дейността на търговски дружества, сдружения с нестопанска цел, фондации и регистрирани вероизповедания, юридическо консултиране на сделки, изготвяне на  съпровождащите ги договори и документация При осъществяване на дейността си адвокатската кантора се ръководи от основните принципи и традиции на призванието адвокат*, като персонализира отношенията с клиентите и ефективно и своевремено отговаря на конкретните казуси.

*„ В единствено число думата адвокат advocatus се превежда от латински като призования за помощ. Поради което дейността на адвоката преди да бъде технически материализиране се развива на морално ниво. Ето защо коренът на думата нe е л  затруднеността, опасността, необходимостта, а в благородството на адвокатурата”