Фирмени регистрации

Дянковa & Стойчевса - адвокатска кантора предлага следните услуги в областта на търговското и дружествено право:
Консултиране при избор на правна форма на юридическото лице, подробно запознаване с нормативните изисквания, специфика и предвидената отговорност за конкретния тип юридическо лице, търговски дружества или сдружения с нестопанска цел, даващо възможност да се избере най- точно отговарящото на намеренията на клиента правна форма. За нас е важно Вие не просто да регистрирате „ фирма „, защото сте чули, че трябва да имате такава, а да сте пълно и точно запозтати какъв е смисъла, съдържанието, правата задълженията и съответно предвидената отговорност за това което правите.

Регистрация и заявяване на новите обстоятелства в Агенция по вписване или съответния Съд

 

Операциите по придобиване, изцяло или частично, на дялове от дружествения капитал, сливанията, разделянията и извънредните действия, както от страна на дружеството, така и на институционалните инвеститори, местни и чуждестранни, са сеткор, в който благодарение на богатия ни  опит, предоставяме на клиентите си ефикасно и персонализирано обслужване: от предварителната фаза на проекта ( консултиране: при избор на най – добрата договорна форма, данъчно и финасово консултиране, консултиране при  преговори  между съдружници,  потенциални инвеститори , двустрани и многостранни преговори ) до реализацията на проекта чрез различни договорни средства, включае конкретна оценка на  дружеството (due diligence), и последващи оценки (price adjustment).

 

Изготвяме на пълен  набор от документи за регистрация, преобразуване, вписване на промените. При участие на чуждестранни  физически и юридически лица  се изготвят двуезични документи.

 

Косултираме инвеститора при избор и управление на финасови инструменти ( project-financing e il leveraged buy out), както при самото управление на дружеството (например, споразумения между съдружниците, put & call options, създаване на гаранционни и резервни фондове,  залози надялови участия ).

 

 Пълно правно и счетовотдно обслужване на дейността на клиента, абонаментно или инцидентно.

 

Когато ни се поиска помощ от  страна на продавача, насочваме специално внимание на защитата на неговите интереси и удоволетвореване на неговите имуществени очаквания или защита срещу претенции на купувача.

 

Консултираме клиента при осъществяване дейността на дружеството  и при управление на миноритарни дялове,  при взаимоотношенията между съдружниците, при различни случай на промяна на капитала на дружеството. Отделяме специално внимание на структурирането на отношенията между съдружниците, според конкретната ситуация

Осъществяваме процесуално представителство по дела от фирмен и търговски характер.